ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-3-2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Tην Δευτέρα 9/3/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγκρίθηκε η μετάβαση της αρχιτέκτονος του Δήμου Ζαχαριαδάκη Ειρήνης στην Αθήνα
2. Εγκρίθηκε η ανάκληση των 467/2014 και 91/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και εγκρίθηκε σχετική πίστωση 13.000,00 €
3. Εγκρίθηκε η άρση αναστολής προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.
4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Κεφαλογιάννη Γεωργίου του Εμμ. στον οικισμό Γαζίου .
5. Εγκρίθηκε η πώληση ταφοπεδίου στην οικογένεια του αποθανόντος εφημερίου π. Μιχάλη Καμαρίτη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ενέκρινε:
1. Την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή του Δήμου μας από πρόσφατες θεομηνίες.
2. Την εισήγηση για αίτημα μείωσης τελών Δήμου Μαλεβιζίου στη χωματερή των Πέρα Γαλήνων.
3. Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 με ενσωμάτωση των εισπρακτέων υπολοίπων και του χρηματικού υπολοίπου την 31η Δεκεμβρίου 2014.
4. Εισήγηση για έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους.
5. Ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Τυλίσου Κουβίδη Γεωργίου στην Αθήνα στις 23-1-2015.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,94 € και επιστροφή αυτού στον Τσαγκαράκη Ιωάννη, Κ.Τ. 15403, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 273.02 € και επιστροφή αυτού στον Τζεδάκη Νικόλαο, Κ.Τ. 5970, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
8. Συμψηφιστική τακτοποίηση με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Παντερή Γεωργίου, Κ.Τ. 6418, από επιστροφή ποσού 160,97 €, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, από λανθασμένη βεβαίωση δημοτικών τελών περιόδου 2007-2010.
9. Αποδοχή διάθεσης πίστωσης - Τροποποίηση προϋπολογισμού - έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη Ρογδιά », προϋπολογισμού 23.500,00 €.
10. Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στη ΔΚ Ροδιάς θέση "Πάνω Χωριό", προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 €.
11. Αποδοχή διάθεσης πίστωσης - Τροποποίηση προϋπολογισμού - έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις Κεραμουτσίου Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 80.000,00 €.
12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης - ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Γαζίου». Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην:
13. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Φύτευση και συντήρηση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους», προϋπολογισμού 17.999,45 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία Λυκείου Γαζίου».
15. Έγκριση 1ου τελικού ΑΠ του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παλαιάς αγοράς και συνδετηρίων οδών Δ.Δ. Κρουσώνα (τμήμα Γ΄)».
17. Τοποθέτηση καμπίνας από την WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ
18. Τροποποίηση μέρους της 128/2011 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την εκπόνηση της μελέτης κήρυξης των οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου ως παραδοσιακών», όσον αφορά στον ορισμό εκπρόσωπου ως Πρόεδρου της Ομάδας Εποπτείας για την παρακολούθηση - παραλαβή του έργου.
19. Εξέτασε και ενέκρινε το με αριθ.πρωτ: 581/18-2-2015 αίτημα της ΔΕΥΑΜ για την έγκριση κατασκευής και ηλεκτροδότησης φρεατίων για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων ελέγχου του δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου : «Προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης - τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου».
20. Ψήφισε την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
21. Ενέκρινε την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για Κοινόχρηστους Χώρους ΔΕ Τυλίσου, Κρουσώνα και Γαζίου, δαπάνης 10.000,00 € για κάθε οικισμό.
22. Ενέκρινε τον καθορισμό δαπανών και κωδικών προϋπολογισμού για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
23. Ψήφισε πίστωση 25.903,38 € για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Α' και Β' κατανομή έτους 2015, προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
24. Ενέκρινε την «Προμήθεια φακέλων για αποστολή ειδοποιητηρίων τελών», συνολικής δαπάνης 5.900,00 €.
25. Ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας.
26. Ενέκρινε τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους.
27. Ψήφισε πίστωση 1.009,69 € για την πληρωμή της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Καλλιόπης Μαυροκουκουλάκη για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης στο Δήμο ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας Στρατήγη.
28. Ενέκρινε τη διάθεση ποσού 3.000 ευρώ για περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων σκύλων.
29. Τροποποίησε τις υπ' αριθ. 44/2015 και 92/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με την διάθεση αυτοκινήτων σε Υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου Μαλεβιζίου.
30. Ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2015 για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαλεβιζίου.
31. Ένέκρινε τον τρόπο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 307/2009 Οικ. Άδειας (Διαμόρφωση υφιστάμενων κερκίδων γηπέδου Κρουσώνα σε γυμναστήριο».
32. Ένέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Δ. Λουτρακίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
33. Ορισε ως εκπροσώπους του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. τους Δημ Συμβούλους Εύη Αποστολάκη (τακτικό) και Αθαν. Κύρκο (αναπληρωματικό).
34. Τέλος, ενέκρινε την συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στις εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης που οργανώνουν για τον προσεχή Μάιο η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τον δανεισμό του φωτογραφικού αρχείου Κουτουλάκη που όπως είναι γνωστό έχει περιέλθει στο Δήμο μας με τη δωρεά Δουλγεράκη.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA