ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-07-2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Tην Τρίτη 21/7/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.

Στην αρχή συζητήθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. Συγκεκριμένα:
1. Έγκρίθηκε η έκθεση της κατάστασης εσόδων εξόδων του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μαλεβιζίου.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του κ. Δημάρχου ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων του Δήμου Μαλεβιζίου, «υπό την προϋπόθεση της κανονικής χρηματοδότησης των έργων»
3. Εγκρίθηκε Σύμβαση μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης για την μελέτη και παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Λινοπεραμάτων.
4. Εγινε τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας "Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των ΔΕ του Δήμου Μαλεβιζίου", λόγω της καθυστέρησης του Διεθνούς Διαγωνισμού.
5. Ακολούθησε η έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και ψήφιση πίστωσης με προϋπολογισμό 24.000,00 € και έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «'Ιδρυση τοπικού γραφείου τουριστικής πληροφόρησης περιοχής Αγίας Πελαγίας, Δ.Δ. Αχλάδας (Δήμου Μαλεβιζίου).

Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ως εξής:
1. Ψηφίστηκε έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την 185/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
2. Εγκρίθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και κατάρτιση - αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και της εφαρμογής Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο.
3. Ψηφίστηκε πίστωση 25.903,38€ για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Έ και ΣΤ' κατανομή έτους 2015, προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών»
4. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της «προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων» και συγκεκριμένα των ομάδων 1,3,5, και 7 της υπ΄ αριθμό 1/2015 μελέτης, υστέρα από άγονο διαγωνισμό.
5. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της «προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Μ» προϋπολογισμού δαπάνης 17.277,70€.
6. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της «προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους» προϋπολογισμού δαπάνης 12.910,00€.
7. Έγκρίθηκε η επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών σε δυο δημότες.
8. Έγκρίθηκε αίτημα της ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΑΕ για υπαγωγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Ν.4321/2015.
9. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης 900,00 €, της προμήθειας «μηχανημάτων, εργαλεία και υλικά κηποτεχνίας», προϋπολογισμού δαπάνης 500,00 €., της προμήθειας «υλικών μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €.
10. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800,00 €.
11. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 €.
12. Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στη Δ/νση Τοπικής Οικον. Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
13. Έγκρίθηκε η τροποποίηση της 512/2011 απόφασης Δ.Σ. και ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μαλεβιζίου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος για την εφαρμογή του Αξονα 4 - Προσέγγιση LEADER με τον αναπληρωτή του.
14. Εγινε συζήτηση για την αίτηση εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή στην επικράτεια του Δήμου. Για το θέμα δεν λήφθηκε απόφαση, αλλά ανατέθηκε στη νομική σύμβουλο του Δήμου να γνωμοδοτήσει σχετικά.
15. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»., του έργου «Διάνοιξη & Διαμόρφωση, τμημάτων των οδών Θριάμβου & Στεφανογιάννη της ΔΕ Γαζίου», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ», και του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
16. Έγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» και ο 3ος ΑΠΕ - ΤΕΛΙΚΟΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΟΝΗΣ»
17. Έγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΛΙΒΑΔΙ (από δεξαμενή Μο Κοπέλι με κατεύθυνση προς Σταυρί & Βρωμονερό».
18. Έγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ»
19. Εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δ.Δ. Κρουσσώνα (Γ' Φάση)», του Έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Σάρχου» και του Έργου «Κατασκευή τεχνικών στην Τ.Κ. Σάρχου.
20. Εγκρίθηκε η έναρξη πολεοδόμησης της ευρύτερης περιοχής Αγίας Πελαγίας.
21. Εγινε συμπλήρωση της 37/2015 απόφασης του ΔΣ με θέμα «αριθμός αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, στον Δήμο μας», σχετικά με τον καθορισμό ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση στάσιμου εμπορίου (Καντίνες).
22. Έγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Περισυλλογή, περίθαλψη αδέσποτων σκύλων», προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 €.
23. Εγκρίθηκε αίτημα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου για έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο και η παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν για μονοήμερες εκδηλώσεις.
24. Τέλος, έγινε συμπλήρωση της 296/2015 απόφασης της ΔΕΥΑΜ και αποφασίστηκε η εφαρμογή ειδικού μειωμένου τιμολογίου χρέωσης σε Εκκλησίες, Μοναστήρια, Νεκροταφεία, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ιατρεία, Σχολεία, Μουσεία, Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA