ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκτύπωση
Γάζι 10-9-2014
Αριθ. Πρωτ:24005

Ανοιχτή Δημόσια Πρόσκληση για την «Ανανέωση Θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
Σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010 για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων πρέπει να ανανεωθεί η θητεία της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα επιλαμβάνεται και θα συζητά και θα γνωμοδοτεί για όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από 28 μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος.
Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
στ) τοπικά συμβούλια νέων
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς
η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος
ι) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς
ια) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες
ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως 29/09/2014. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν εγγράφως στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Αρμόδιος Υπάλληλος, Μαρία Κριτσωτάκη 1ος όροφος, Γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου (Τηλ: 2813-400634).
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος απ' αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ