Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι , 20 / 01/ 2017
Αρ. Πρωτ: 900
Αριθμ. Πρόσκλησης 02

Αγαπητέ συνάδελφε, την Tρίτη 24 - 01 - 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Ψηφίσεις πιστώσεων για την κάλυψη των μισθωμάτων, σε ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού ΄΄ Έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς΄΄
Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη διενέργεια της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του Προσώπων».