Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής Εκτύπωση
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 17882
Αριθμ. Πρόσκλησης 27
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 15 - 09 - 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου τμημάτων του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.»
2. Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της υπ αρ 78/2008 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Ηρακλείου και κατά της υπ' αρ 4009/2005 πράξης χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου και της παράλειψης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων να αποφανθεί και δη να αποφανθεί θετικώς στην με αρ 1132/20-2-2009 ένστασή του τέως Δήμου Τυλίσσου κατά των ως άνω πράξεων που αφορούν την περιοχή «Βιτσιλιά» ή «Ξερόκαμπος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Δαμάστας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ