Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 19365
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 02 - 10 - 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Έγκριση 2 ου πρακτικού , για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα»
2. Έγκριση 4ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και κατατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και αναλωσίμων για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. (ομάδες Α, Δ και Ε)
3. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ