Ανακοίνωση για «Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών» Εκτύπωση
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην με αριθμό 35/29-10-2017 Συνεδρίασή του, με την 385/2017 (ΑΔΑ: 68Υ8ΩΛΣ-6ΚΣ) απόφαση , εγκρίνει την «Τροποποίηση της 5/2017 απόφασης Δ.Σ. :Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών».
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.: 385/2017 (ΑΔΑ: 68Υ8ΩΛΣ-6ΚΣ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ