Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ» ,του Δήμου Μαλεβιζίου Εκτύπωση
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην με αριθμό 38/20-11-2017 Συνεδρίασή του, με την 445/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΠ7ΩΛΣ-0ΞΤ) απόφαση , εγκρίνει την «Κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ», του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.: 445/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΠ7ΩΛΣ-0ΞΤ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (158 KB)
Τεύχη Ανακοίνωσης