Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ: 25430
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 04 - 12 - 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010 προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 (Εικοστή Τρίτη).
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 200,00 € σε βάρος του κ.α 00.6073.0001 για την επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
3. Δέσμευση πιστώσεων στους κ.α του προϋπολογισμού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ