Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 11896
Αριθμ. Πρόσκλησης 24
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 01-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση 1ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος».
2. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό σχολείο Κρουσώνα».
3. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες & προμήθειες εξοπλισμού για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας & της παιδικής χαράς Γαζίου».
4. Έγκριση 5ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», διάρκειας δύο ετών.
5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 59.994,92 €.
6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος c12/15 και ασφάλτου για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καλεσών» συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 €.
7. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και μεταφορά αποχέτευσης τμήματος εντός του οικισμού Τυλίσου» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €.
8. Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 13.583,43 € για την εκτέλεση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης καθαριότητας, της τεχνικής υπηρεσίας και τους υπαλλήλους της άρδευσης.