Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018
Αρ. Πρωτ. 12412
Αριθμ. Πρόσκλησης 25
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 10-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Δέκατη τέταρτη).
2. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική ενότητα Κρουσώνα».
3. Έγκριση πρακτικού της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου στο Γάζι, μη στεγασμένου χώρου 30 τ.μ. όμορο με την κάβα «Πετράκη» με πρόσοψη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
4. Έγκριση πρακτικού της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση άνω στάθμης δημοτικού ακινήτου εμβαδού 40 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού Λουτρακίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα.
5. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 59.994,92 €.
6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 59.994,92 €.
7. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού δαπάνης 60.884,80 €.
8. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού δαπάνης 60.884,80 €.
9. Παραίτηση ή μη από τα δικόγραφα των εφέσεων που άσκησε ο τέως δήμος Γαζίου κατά: α) της 109/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (εργατικές διαφορές) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι συνδέεται ο Γεώργιος Μιχαλάκης με τον Δήμο Γαζίου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και β) της 207/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (εργατικές διαφορές) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι συνδέεται ο Εμμανουήλ Σταματάκης με τον Δήμο Γαζιου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων εν γένει.
10. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.
11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Γαζίου.
12. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Αχλάδας.
13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου.
14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Τοπική Κοινότητα Τυλίσου.
15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Τοπική Κοινότητα Δαμάστας.
16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνα.