ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» Εκτύπωση
Γάζι, 01/04/2015
ΑΔΑ : ΩΝ8ΨΩΛΣ-3ΗΞ
ΑΔΑΜ: 15PROC002676487
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7111
Ημερομηνία : 31 Μαρτίου 2015
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, θαδιεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα:
Επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949059 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
Διακηρύσσει  με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» με προϋπολογισμό 1.225.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β)
τους όρους του παρόντος τεύχους

και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.382 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού