ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Εκτύπωση

Γάζι, 08 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ.πρωτ22022

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα», συνολικής δαπάνης 4.500,00 ευρώ.Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2.Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3.Την 401/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας.
4.Την από 26/8/2015 τεχνική έκθεση του γραφείου προμηθειών προϋπολογισμού 4.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τρίτη 08/09/2015 έως και την Δευτέρα 14/09/2015, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα»
Υπεύθυνη για πληροφορίες: κ. Αναγνωστάκη, τηλ. 2813 400697.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Η σχετική τεχνική έκθεση θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr).

H Προϊσταμένη Δ/νσης
Αθανασάκη Κλεάνθη

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.45 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού