ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ » Εκτύπωση
Γάζι 24 Οκτωβρίου 2016
Αρ.πρωτ.19544
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκειμένου να προβεί στην απαιτούμενη προμήθεια αγροχημικών όπως εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση διάφορων επιβλαβών εντόμων καλλωπιστικών φυτών αλλά και εντόμων υγειονομικής σημασίας. όπως ψύλλοι, κατσαρίδες κ.α. καθώς επίσης για την καταπολέμηση των ζιζανίων τα οποία προκαλούν συχνά αλλεργίες χρειάζονται ζιζανιοκτόνα. Τέλος για την αντιμετώπιση τρωκτικών εντός οικισμών απαιτούνται τρωκτικοκτόνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, καλεί εταιρείες και καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα, να καταθέσουν φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 26/10/2016 ώρα 10:00 π.μ. που θα περιέχει:
1. Το έντυπο προσφοράς τους συμπληρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ειδικής συγγραφής (ελάχιστες απαιτήσεις).
2. Βεβαίωση Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) έλαβαν γνώση των τευχών της μελέτης τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα
β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ
γ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ε) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
στ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
ζ) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 21/10/2016, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών
η) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους έως και τις 21/10/2016.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα αγροχημικά που χρειάζεται να προμηθευτεί ο Δήμος, την τεχνική έκθεση καθώς και το έντυπο προσφοράς θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (332 KB)
Τεύχη Προμήθειας