Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης δημοτικών καταστημάτων Δ.Ε Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου» Εκτύπωση
14/11/2016
Αρ. Πρωτ. : 21176
Ο Δήμος θα προβεί στην ανάθεση της παραπάνω προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016. Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα περιέχει:
1. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την εκτέλεσή της να προσκομίσει στο Δήμο τα σχετικά με τα σημεία 2 και 3 δικαιολογητικά.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων υπηρεσιών αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση ποσού 6999,80 € του Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμη η Τεχνική έκθεση.

Ο αντιδήμαρχος
Κύρκος Αθανάσιος

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (175 KB)
Τεύχη Προμήθειας