ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ " Εκτύπωση
Γάζι 20/06/2012
Αρ. πρωτ.: 17325
Προκήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαλεβιζίου»
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Δήμος Μαλεβιζίου
Διεύθυνση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ.: 71414
Τηλ.: 2813 400600
Φαξ: 2810 822123
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της υπηρεσίας:
Γενικά στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνονται η αποκομιδή όλων των απορριμμάτων και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων στον Χώρο της Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) των Πέρα Γαλήνων, των δε ανακυκλώσιμων στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου στην περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού. Προβλέπεται:
α)η αποκομιδή μικτών αστικών απορριμμάτων από τις κατοικημένες και μη περιοχές, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, εντός και εκτός των κάδων που έχουν τοποθετηθεί ή που θα τοποθετηθούν από το Δήμο, από όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου εκτός των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου και του οικισμού Καβροχωρίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου
β)η αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από την Δ.Ε. Γαζίου, την Τ.Κ. Τυλίσου συμπεριλαμβανομένου του ΒΙΟΠΑ και την Τ.Κ. Μονής
γ)το πλύσιμο όλων των κάδων μικτών αστικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και
δ)η διάθεση πάγιου εξοπλισμού.
Τα τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, βαρύνουν το Ανάδοχο. Το έτος 2011 τα τέλη ανήλθαν στο ποσό των 244.801,22 € με ΦΠΑ 13%.
Η ποσότητα των μικτών απορριμμάτων του Δήμου το έτος 2011 ήταν 16.400,00tn περίπου.
Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τον ανάδοχο για τη διάθεση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου.
Ταξινόμηση κατά CPV 90511000
II.2) Συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 1.991.150,43 € χωρίς ΦΠΑ 13% ή 2.250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τακτικά έσοδα του Δήμου και αφορά παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο για 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η πίστωση για το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έχει εγγραφεί στον Κ.Α.20.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Το υπόλοιπο ποσόν θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των ετών 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα του Δήμου Μαλεβιζίου.
Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, εγγύηση συμμετοχής 99.600,00€ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών και ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους - μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων της διακήρυξης .
3. Τεχνική Ικανότητα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο προσωπικό, ελάχιστος αριθμός 18 ατόμων [οδηγοί 6, εργάτες 12] για το χρονικό διάστημα 1.1 έως 31.3 και 1.11 έως 31.12 και μέγιστος αριθμός 24 ατόμων [οδηγοί 8, εργάτες 16] για το χρονικό διάστημα από 1.4 έως 31.10 έκαστου έτους για να καλύπτουν τις εργασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.
Εκτός από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που ορίζεται παραπάνω, ορίζεται ακόμα επί ποινή αποκλεισμού ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό και οχήματα :
1. τρία [3] απορριμματοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 16 m3 μικτού φορτίου τουλάχιστον 18 τόνων, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit.
2. ένα [1] μικρό ευέλικτο απορριμματοφόρο μικτού φορτίου από 5 έως 12 tn, χωρητικότητας από 6-10 m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit.
3. δύο [2] μικρά απορριμματοφόρα ανοικτού τύπου μικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3 m3
4. ένα [1] πλυντήριο κάδων χωρητικότητας σε καθαρό νερό τουλάχιστον 4 m3
5. διακόσιους [200] κάδους γενικών απορριμμάτων, πλαστικούς ή μεταλλικούς, χωρητικότητας 1100lt.
Όλα τα μηχανήματα και οχήματα θα πρέπει να είναι το πολύ δωδεκαετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου EURO IΙ έως EURO V για τα απορριμματοφόρα και EURO Ι έως EURO ΙΙΙ Α για τα μηχανήματα έργου).
Εκτός από τον αναφερόμενο απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί επί πλέον για τις ανάγκες της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας και τον παρακάτω πετρελαιοκίνητο εξοπλισμό που θα του διαθέσει για το σκοπό αυτό ο Δήμος :
1. Απορριμματοφόρα
Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Εργοστάσιο κατασκευής Έτος 1ης κυκλοφορίας Κυβισμός
Χωρητικo- τητα (m³)
1 KHI 9320 ΜΑΝ 2007 1800 16
2 ΚΗΟ 7467 SCANIA 1997 1500 16
3 ΚΗΟ 7398 MERCENTES 1994 2100 8
4 KHO 5588 RENAULT 2006 2700 4
2. Απορριμματοφόρα ανακύκλωσης
Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Εργοστάσιο κατασκευής Έτος 1ης κυκλοφορίας Κυβισμός Χωρητικό-τητα(m³)
1 KHH 3174 IVECO 2008 16
Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός διατίθεται από τον Δήμο στον ανάδοχο, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και μόνο. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλους σκοπούς.
ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Διαδικασία που επελέγη
Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού.
2. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους νόμιμους εκπρόσωπους των υποψηφίων αναδόχων ή νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη Γάζι, την 13η Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00'. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Δήμο Μαλεβιζίου με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών, με ευθύνη του προσφέροντος.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
3. Χρόνος τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 13η Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές, οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών ή και αυθημερόν.
4. Διάθεση των τευχών του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, από τον Βελιβασάκη Ζαχαρία, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2813400650.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου (www.malevizi.gr).
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.:20/06/2012.

 

Ο Δήμαρχος

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνσιμού