Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Γάζι, 14-05-2012
Αρ. Πρωτ. : 12087
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου και το Δημοτικό Συμβούλιο προκηρύσσουν Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων - προμελέτης για την ανάπλαση & αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας , με βάση την υπ` αριθμόν 92/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου , την υπ' αριθμόν 162/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου και την αναλυτική Προκήρυξη του ιδίου διαγωνισμού.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου - αγωνοθέτης.
Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου.
Οδός :Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη
Ταχ. Κωδ. :714 14 Γάζι
Τηλ.:0030 / 2813-400650 ή 2813-400655.
Fax :0030/2810-822123
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (υπεύθυνος : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη, αρχιτέκτονας μηχανικός Δ. Μαλεβιζίου)
Ιστοσελίδα: www.malevizi.gr
Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στόχος του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αρχιτεκτονική , αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την ανάπλαση - αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Αμμουδάρας του Δ. Μαλεβιζίου , με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Επιδιώκεται να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, με τη δημιουργία καλύτερων παραλιακών υποδομών τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών , όσο και των επισκεπτών στην περιοχή , το οποίο θα ικανοποιεί τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:

4. ΕΙΔΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ.
Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011). Διενεργείται με ανοικτή διαδικασία κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθώς επίσης και των νόμων 3316/05, 3919/2011, 3833/2010.

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 10η Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 .
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου στη δ/νση:
Δήμος Μαλεβιζίου , Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
<< ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ - ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ >> .
Οδός : Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη ,
Τ.Κ 714 14
Γάζι Νομού Ηρακλείου Κρήτης
Τηλ:2813-400650
Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που θα αποσταλούν στα παραπάνω γραφεία με ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας με ευθύνη του διαγωνιζομένου για έγκαιρη υποβολή.

6. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής .
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» δηλαδή επιστήμονας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που διαθέτει ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλος ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ ή διδάσκων σε αντίστοιχη σχολή αλλοδαπής που διαθέτει βραβείο σε διαγωνισμό ή σημαντικό έργο κριτικής σκέψης. Η επιλογή του γίνεται από το Δήμο Μαλεβιζίου.
Ένας κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Μαλεβιζίου με εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
Τρείς κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αριθμ. πρωτ. 28604/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ οι οποίοι θα επιλεχθούν με κλήρωση για κάθε κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, οι κριτές ορίζονται από τους αρμόδιους κλαδικούς φορείς.
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δηλαδή μέχρι την 20η Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή

7. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία με Φ.Π.Α.:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Α΄ 15.750,00 €
Β΄ 11.550,00 €
Γ΄ 7.700,00 €

9. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αναθέσει στην ομάδα μελέτης που θα πάρει το 1ο Βραβείο την εκπόνηση της πλήρους μελέτης, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο του έργου ή να προχωρήσει σε εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Την παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της, πληροφορίες, καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία μπορούν να παραλαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου (πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη , Τ.Κ. 71414 Γάζι , κτίριο δίπλα από το Δημαρχείο, πληροφορίες : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη -αρχιτέκτονας μηχανικός Δ.Μαλεβιζίου, τηλ. 2813-400655 και 2813-400650), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00, από 31 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη έως και 25 Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ:
16/05/2012

12. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1 Ανάρτηση προκήρυξης διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη Πέμπτη 31/05/2012
2 Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους διαγωνιζόμενους Δευτέρα 25/06/2012
3 Απαντήσεις στα ερωτήματα , διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη Τετάρτη 04/07/2012
4 Λήξη προθεσμίας υποβολής Προσχεδίων Παρασκευή 10/08/2012
5 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Παρασκευή 21/09/2012
6 Προθεσμία δήλωσης των διαγωνιζόμενων για άρση της ανωνυμίας τους Παρασκευή 28/09/2012
7 Απονομή Επάθλων Παρασκευή 26/10/2012

 

ΓΑΖΙ, 14/05/2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία:
Τεύχη Διαγωνσιμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA