Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:18501
Αριθμ. Πρόσκλησης : 31
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 22-9-2017 και ώρα 12:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου (πρώην Δήμου Κρουσώνα - Δήμου Τυλίσου) του Δήμου Μαλεβιζίου».
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 499 ΚΛΙΝΩΝ με την επωνυμία SEA SIDE HOTEL ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΤΕΚΕ» στη θέση «Πύργος» Αγ. Πελαγίας Δ.Ε. Γαζίου, Τ.Κ. Αχλάδας.
3. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τους ίδιους όρους της διακήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. (α) του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση της προμήθειας: « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ