Αρχική Οργανωτική Δομή Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας Ανακοίνωση για εγγραφή σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)
Ανακοίνωση για εγγραφή σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015
Καλούνται να υποβάλλουν αίτηση - φάκελο στο Δήμο Μαλεβιζίου για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού όσοι υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), χωρίς να καταβάλλεται πρόστιμο εφόσον η αίτηση κατατεθεί μέχρι 30-09-2015. Όταν η αίτηση υποβληθεί από 01-10-2015 έως 31-12-2015 θα τιμωρείται με πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης και όσοι υποβάλλουν αίτηση από 01-01-2016 και μετά θα τιμωρούνται με πρόστιμο από 1.000 έως 2.000 ευρώ.
Στην περίπτωση που ένα σημείο υδροληψίας δεν έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) απαιτείται εγγραφή σε αυτό και καταβολή προστίμου 100 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εις τριπλούν είναι:

  1. Αίτηση - Δήλωση
  2. Χάρτης κτηματολογίου ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει:
    α) το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες
    β) τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας
  3. Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. αντίγραφα δηλώσεων έτους 2014 εάν δεν έχουν γίνει μεταβολές στις εκτάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια, διαφορετικά αντίγραφα δηλώσεων των πέντε τελευταίων ετών. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ο.Σ.Δ.Ε. ή δεν είναι καταγεγραμμένα σε αυτό όλα τα τεμάχια που αρδεύονται από τη συγκεκριμένη υδροληψία, Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση με σχετικό κείμενο και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής.
  4. Στην περίπτωση που η υδροληψία χρησιμοποιείται από περισσότερους τους ενός χρήστες, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ομάδας.
  5. Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και αντίγραφο της νόμιμης σύστασης πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τις τυχόν τροποποιήσεις.

 

Από το Δήμο Μαλεβιζίου
Ο Γεωπόνος
Δρακουλάκης Εμμανουήλ

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA