Στην κυριότητα του Δήμου Μαλεβιζίου η φάμπρικα του θρυλικού Ηρακλή Κοκκινίδη!
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2017
Την εξασφάλιση και την ανάδειξη ενός ακόμη σημαντικού ακινήτου, εμβληματικού για την ιστορία του Δήμου Μαλεβιζίου, δρομολογεί τις επόμενες ημέρες η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου.

Πρόκειται για το παραδοσιακό ελαιοτριβείο (φάμπρικα) στο Κεραμούτσι, που σύμφωνα με την παράδοση ανήκε στην οικογένεια του θρυλικού ήρωα των Κρητικών Επαναστάσεων και Αρχηγού Μαλεβιζίου και Τεμένους Ηρακλή Κοκκινίδη, το οποίο και αγοράστηκε από τον Δήμο Μαλεβιζίου, μέσω ιδίων εσόδων. Η αγοραπωλησία του συγκεκριμένου ακινήτου, η οποία ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, συμφωνήθηκε από τον ίδιο το Δήμαρχο Κ. Μαμουλάκη και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ενώ η απόκτησή του από το Δήμο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων του γραφικού οικισμού.

Περισσότερα...
 
Βήματα προόδου για την αποκατάσταση και του Φρουρίου του Παλαιόκαστρου
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2017
Συνάντηση με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Β. Συθιακάκη και την αρχαιολόγο Ελ. Κανάκη είχε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης, η μελετήτρια Ε. Μουτσοπούλου και ο αρχαιολόγος Γ. Τζωράκης, με σκοπό να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του Φρουρίου του Παλιόκαστρου.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης»
Γάζι, 26/05/2017
Αρ. Πρωτ. : 10018
Ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχουσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν, ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Τρίτη, 6Ιουνίου 2017(λήξη επίδοσης προσφορών). Ο φάκελος προσφοράςθα περιέχει:
Περισσότερα...
 
Καθάρισαν την παραλία της Αμμουδάρας
Σάββατο, 27 Μαΐου 2017
Με δυναμικό τρόπο για μια ακόμα χρονιά, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, φορείς, επιχειρηματίες και ευαισθητοποιημένοι εθελοντές συμμετείχαν στη δράση Clean Up the MED 2017. Μικροί και μεγάλοι, με πολύ κέφι και όρεξη καθάρισαν την Παρασκευή 26 Μαΐου μεγάλη έκταση της παραλίας της Αμμουδάρας που και εφέτος το καλοκαίρι, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες.
Περισσότερα...
 
Δημοσίευση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
Γάζι, 26.05.2017
Αρ. πρωτ.: 10010
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ,για ένα έτος με προϋπολογισμό δαπάνης 56.713,62 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής των ανά ομάδα προμηθευόμενων ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 τουΝ.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Απαιτούμενων υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων".

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια "Προμήθεια Απαιτούμενων υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων", Προϋπολογισμού 15.000,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια κεραμιδιών ρωμαίκου τύπου κτηρίου πολιτιστικού συλλόγου καμαριώτη“
ΓΑΖΙ: 25/05/2017
Αρ.Πρωτ.: 9952
Προς: Βαρδαλαχάκη Στυλιανό του Γεωργίου
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ", Προϋπολογισμού 24.800,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Ναυγαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου»
Γάζι,26/05/2017
Αρ.πρωτ.:9924
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/ 7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Την υπ' αριθμ. 02/2017 μελέτη με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών προϋπολογισμού 74.400,00€
5. Την144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧ3ΙΩΛΣ-ΠΒΦ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας « ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου» που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μάϊου 2017.
Περισσότερα...
 
Συγκινητικές εκδηλώσεις στην Μελβούρνη για την Μάχη της Κρήτης και το Αρχείο Κουτουλάκη
Παρασκευή, 26 Μαϊου 2017
Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, στις οποίες συμμετέχει ως επίσημος προσκεκλημένος ο Δήμος Μαλεβιζίου παρουσιάζοντας το Φωτογραφικό Αρχείο Κουτουλάκη σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του μεγάλου Ελληνοαυστραλιανού Κολλεγίου των Αγίων Αναργύρων "Oakleigh Grammar", όπου φοιτούν περισσότερα από 700 παιδιά Ομογενών.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών για τις παραλίες»
Γάζι,25/05/2017
Αρ.πρωτ.:9846
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότι, θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών για τις παραλίες»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις «του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 09/05/2017 Τεχνική Έκθεσηαπό το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.638,40€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 262

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Μάιος 2017 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα