Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Προμήθεια καυσίμων ανά ΔΕ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου
Προμήθεια καυσίμων ανά ΔΕ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση
Γάζι, 08 / 12 /2016
Αρ. πρωτ.: 22943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων ανά ΔΕ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν οι από 18/11/2016 Τεχνικές Εκθέσεις ανά Δημοτική Ενότητα από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.028,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.638,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
• για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 22.390,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 550/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ω5ΒΩΛΣ-ΝΔΜ)
5. Τις από 18/11/2016 Τεχνικές Εκθέσεις ανά Δημοτική Ενότητα που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 15/12/2016 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια καυσίμων ανά ΔΕ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Αντί των δικαιολογητικών (2)-(5) , υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον οικονομικό φορέα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών , επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας εκπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις , αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι αυτά θα κατατεθούν , ενημερωμένα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου ανέρχεται στο ποσό των 7.638,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου ανέρχεται στο ποσό των 22.390,33 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Λόγω του διαχωρισμού των υπό προμήθεια καυσίμων σε Δημοτικές Ενότητες:
Α) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα υποβάλλουν προσφορά για κάθε Δημοτική Ενότητα χωριστά.
Β) Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ανά Δημοτική Ενότητα. Προσφορές για τμήμα των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Γ) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να ακολουθήσουν τα υποδείγματα εντύπων οικονομικής προσφοράς που διατίθεται με τη παρούσα πρόσκληση.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της διατιθέμενης πίστωσης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμα η Τεχνική Έκθεση -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο Προσφοράς των ενδιαφερόμενων.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1,424 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA