Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου
Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου PDF Εκτύπωση
Γάζι,13/12/2016
Αρ. πρωτ. : 23210

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η ΑΜ 117/2016 Τεχνική Έκθεση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, προϋπολογισμού δαπάνης 540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%..
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 347/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΥ02ΩΛΣ-ΕΩ5)
5. Την ΑΜ 117/2016 Τεχνική Έκθεση.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 16/12/2016 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: « Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου »

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Η υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αναδόχου πριν τη κατακύρωση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό 540,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας, με τον τρόπο και στον τόπο που ορίζονται από την υπηρεσία.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA