Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Δημοτική Ενότητα Τυλίσου PDF Εκτύπωση
Γάζι,06/02/2017
Αρ.πρωτ.:1922

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου και των Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια) στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 31/01/2017 Τεχνική Έκθεση για τη Δημοτική ΕνότηταΤυλίσουαπό τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 11.031,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Στο παραπάνω πλαίσιο καλείτους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 07/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ7ΙΦΩΛΣ-ΤΨΛ)
5. Την από 31/01/2017 Τεχνική Έκθεση για τη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 09/02/2017 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMAΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μαλεβιζίου για τη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr (το οποίο διατίθεται με τη παρούσα πρόσκληση).
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Αντί των δικαιολογητικών (2)-(5) , υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον οικονομικό φορέα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών , επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας εκπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις , αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι αυτά θα κατατεθούν , ενημερωμένα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου ανέρχεται στο ποσό των 7.606,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσουανέρχεται στο ποσό των 2.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσουανέρχεται στο ποσό των 980,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών στη Δημοτική ΕνότηταΤυλίσου. Προσφορές για τμήμα των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοποτου Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμα η Τεχνική Έκθεση -Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και το Έντυπο Προσφοράς των ενδιαφερόμενων.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (77 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA