Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ. : 1320 / 17-05-18
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη του: 
α)To N.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
β) Τι διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8
δ) Την υπ' αριθ. 133/20-12-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ΔΕΥΑΜ.
ε) Την υπ. αρ. 81/2018 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
1) Δικαιούχοι συμμετοχής: Θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως ορκωτοί ελεγκτές -Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξιών.
2) Αντικείμενο: Είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2017, της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου από δύο (2) ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές.
3) Τόπος παροχής Υπηρεσιών: Είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο -Κρήτης (Ελευθερίου Βενιζελου115-Γάζι).
4) Παραδοτέα: Το τελικό παραδοτέο αποτελέσματα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2017 και υπογεγραμμένη από τους δύο (2) λογιστές ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.
5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οι κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. ΣΟΕΛ των δυο (2) ορκωτών Λογιστών που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου .
β) Οικονομική προσφορά.
γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας η και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
6) Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών και προσφοράς.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη ‘'ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ‘' επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας .
Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου οδός Ελευθερίου Βενιζελου 115, Γάζι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι την 24η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 αυτοπρόσωπος ή με συστημένη επιστολή, και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρα προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.
Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή.
7) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και κρατήσεις.
8) Υπογραφή σύμβασης -Αμοιβή αναδόχων και τρόπος πληρωμής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, του ελέγχου νομιμότητας ,και τον ορισμό με απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεση με τον ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου της έκθεσης του ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2017, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τον έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr σε ηλεκτρονική μορφή, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) για ενημέρωση των μελών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.


ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (337 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA