Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περιληπτική Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία»
Περιληπτική Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ. : 955/11-04-18
Α.Δ.Α. : 9ΠΕ9ΟΡΧΖ-Ν1Μ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους ομάδες και οι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ή όλων των ομάδων.
Η ΟΜΑΔΑ 1 περιλαμβάνει «Σωλήνες και Εξαρτήματα» με CPV : 44164310-3 και «Προϊόντα από χυτοσίδηρο» με CPV : 44470000-5».
Η ΟΜΑΔΑ 2 περιλαμβάνει «Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15» με CPV : 44114100-3, «3Α και Άμμος λατομείου» με CPV : 14212200-2 και «Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5 και Ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-5» με CPV : 44113620-7», όπως αυτές προδιαγράφονται στην υπ' αριθ. 954/10-04-2018 διακήρυξη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος {2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»}, με την υπ' αρ. πρωτ. 33794/6-10-2017 απόφαση (ΑΔΑ 7Ν8Ο465ΧΘ7-ΙΛΗ) ένταξης, του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν σύμβαση είναι 38.495,09 € χωρίς Φ.Π.Α. και βαρύνει την με ΚΑ 15-01-10-0011 και την με ΚΑ 15-01-10-0012 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΔΕΥΑΜ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 27/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 13/04/2018 στη διεύθυνση : www.malevizi.gr


Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ


Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2,20 MB)
Τεύχη Διακήρυξης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA