Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ PDF Εκτύπωση
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσεως προσωπικού κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, με μετάταξη μόνιμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. από τους υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου. Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Ταχ. Διεύθυνση : Γάζι Τ.κ. : 71414. 2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 183 του ν 3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α') ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσία, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο. Εν συνεχεία και αφού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου) θα εκδοθεί η σχετική απόφαση της μετάταξης, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.Η θέση η οποία προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι η παρακάτω:
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται, όπως αυτά προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α ́) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπάλληλοι του Δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
5. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου, από 15/1/2014 έως 22/1/2014 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση μετάταξης (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
• Επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
6. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί με αποδεικτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο.
Ο Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Κουτσογιάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (286 KB)
Ανακοίνωση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA