Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» PDF Εκτύπωση
Γάζι , 14-01-2015
Αριθμός πρωτ. 55
ΑΔΑ:ΩΓ34ΩΛΣ-Γ5Τ
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Μαλεβιζίου», σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4155/2013, ν.4281/2014 και του ΕΚΠΟΤΑ όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 87.998,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαλεβιζίου.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/01/2015
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/02/2015 και ώρα 15:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την μελέτη 7/2014 από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr). Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Παντερής Γεώργιος τηλ. 2813 400697.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (771 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA