Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ PDF Εκτύπωση
Γάζι 20 / 11 / 2015
Αρ. πρωτ.: 28067
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου
Έχοντας υπόψη:
α) Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και τον Ν.3852/10 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») γ) Τον Αστικό Κώδικα (Π.Δ. 456/84 όπως ισχύει)
δ) Το γεγονός ότι η μίσθωση αυτή δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ.34/1995 περί προστατευόμενων εμπορικών μισθώσεων καθώς το ακίνητο χωροθετείται στην πλατεία του Δημαρχείου (παρ. 1ε του άρθρου 4 του Π.Δ. 34/95 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2741/99, ΦΕΚ-199 Α')
ε) Τις αποφάσεις με αριθμό 486/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου και 69/2015 της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου για την εκμίσθωση του ακινήτου
στ) Την υπ' αριθμό 295/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. Προκηρύσσει Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού ακινήτου εμβαδού 62 τ.μ με χρήση αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο 64 τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται στην πλατεία του Δημαρχείου Μαλεβιζίου στο Γάζι "Κατσαμάνη Μιχ.", την 02 Δεκεμβρίου 2015 (02/12/2015), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη- Γάζι), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους  Άρθρο 1ο Περιγραφή ακινήτου
Το ακίνητο είναι ισόγειο εμβαδού 62 τ.μ με χρήση αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο 64 τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και βρίσκεται στην πλατεία του Δημαρχείου Μαλεβιζίου στο Γάζι "Κατσαμάνη Μιχ."
Άρθρο 2ο Διάρκεια εκμισθώσεως
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του παραπάνω ακινήτου ορίζεται σε έξι (6) έτη προσμετρούμενης από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
Άρθρο 3ο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ως ελάχιστο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Ευρώ (8.400,00 €) ετησίως.
Άρθρο 4ο Συμμετοχή - Δικαιολογητικά
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής, οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Εγγυητική Επιστολή
Β) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι γνωρίζει την κατάσταση του προς εκμίσθωση χώρου, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Δ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Ε) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ
Άρθρο 5ο Προσφορά-Δήλωση
1.Η προσφερόμενη αξία του ετήσιου μισθώματος θα υπολογίζεται σε ευρώ.
2.Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη
3.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
4.Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά, πρέπει να ισούται με το ελάχιστο όριο, οι δε ακόλουθες να είναι προσαυξημένες κατά ένα (1%) τοις εκατό τουλάχιστον από την προηγούμενή της προσφορά.
5.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της Δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
6.Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των Πρακτικών της Δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 6ο Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται ως εγγύηση ποσοστό ίσο με το 10% του οριζομένου ως ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι: 8.400 ευρώ Χ10% = 840 ευρώ.
Η εγγύηση θα αποδειχθεί με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμματίου του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων.
Η επιτροπή του διαγωνισμού δεν θα παραλάβει μετρητά.
Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ο τελευταίος πλειοδότης, πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας του ετήσιου μισθώματος που θα επιτευχθεί, με διάρκεια τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης.
Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιοδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιοσδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση, ως και για παράβαση οποιοδήποτε όρου της σύμβασης.
Άρθρο 8ο Υπογραφή Σύμβασης
α. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ταυτόχρονα ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι επιβαρύνονται με την τυχόν αρνητική διαφορά της τιμής που θα προκύψει μεταξύ της αρχικής δημοπρασίας και της επαναληπτικής. Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Δήμου Μαλεβιζίου.
β. Η σύμβαση μεταξύ Δήμου και μισθωτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
γ. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.
Άρθρο 9ο Μίσθωμα
α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα ληφθούν υπόψη: (Ι) Η καθαρή αξία προσφερθέντος μισθώματος, (ΙΙ) Η επιβάρυνση του μισθώματος με τέλη και ποσοστά που θα ισχύουν την ημερομηνία της υπογραφής ανεξάρτητα από εκείνα της προσφοράς, εφ' όσον έχουν αλλάξει.
Δεν θα γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 10ο Μίσθιο-Υποχρεώσεις Μισθωτή
α.Η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει τον μισθωτή.
β.Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μισθώσεως και μετά.
γ.Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης, τέλη χαρτοσήμου, υπέρ ΟΓΑ, Δημοτικά τέλη κτλ.
δ.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όριά του και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να το προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις με όλα τα νόμιμα μέσα και αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ε.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, εφόσον και όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου.
στ.Η πληρωμή μισθώματος θα γίνεται μηνιαίως μέχρι το τέλος έκαστου μήνα. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη, το μίσθωμα θα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός. Σε περίπτωση μη πληρωμής του μισθώματος πέραν των τριών μηνών ο Δήμος θα προβεί στην έξωση του μισθωτού.
ζ.Ο μισθωτής οφείλει ανελλιπώς να καταβάλει το μίσθωμα, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, έστω και αν δεν λειτουργήσει το κατάστημα για οποιανδήποτε αιτία.
η.Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση ή εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του μισθίου με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους ή σύσταση εταιρείας και πρόσληψη συνεταίρου, ή παραχώρηση της χρήσης μέρους ή όλου του μίσθιου σε τρίτο
θ.Ο μισθωτής υποχρεούται, εφόσον λυθεί η σύμβαση (για οποιανδήποτε λόγο), να παραδώσει το μίσθιο σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου, σε διαφορετική περίπτωση ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση - σύμφωνα με τα ισχύοντα.
ι.Ο μισθωτής, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και επιβαρύνεται με κάθε έξοδο επισκευής και συντήρησής του.
ια.Απαγορεύεται η παρέμβαση στο μίσθιο, με τρόπο που θα αλλοιώνει. Για κάθε παρέμβαση με αποτέλεσμα την αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, απαιτείται έγγραφη έγκριση του Δήμου.
ιβ.Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση της σύμβασης (αναψυκτήριο).
ιγ.Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
ιδ.Παράβαση οπουδήποτε όρου της Σύμβασης συνεπάγεται στη λύση της σύμβασης και έξωση του μισθωτή και αναπλειστηριασμός σε βάρος του.
ιε.Ο Δήμος δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου μετά την λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.
ιστ.Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του άρθρου 7 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Δήμο Μαλεβιζίου από τον μισθωτή και τον εγγυητή του αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.
Άρθρο 11ο Απόδοση εγγύησης
Μετά τη λήξη της εκμίσθωσης, την εξόφληση του μισθώματος και απόδοση του μισθίου, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή με πρωτόκολλο παράδοσης.
Άρθρο 12ο Επιβαρύνσεις μισθωτή
Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζομένου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδυνάμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπιστούν.
Άρθρο 14ο Εξουσιοδότηση υπογραφής Σύμβασης
Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Μαλεβιζίου την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 15ο Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Άρθρο 16ο Επανάληψη Δημοπρασίας
Σε περίπτωση που η Δημοπρασία κηρυχθεί άγονη θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.
Άρθρο 17ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Από τους υπαλλήλους Στουπάκη Ερωφίλη και Λεράκη Σεβαστή. Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου, Πλατεία Μ. Κατσαμάνη Τ.Κ. 71414 Τηλ. 2813 400633 και 2813 400697, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (76 KB)
συνημμένο

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA