Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Έγκριση έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2015. PDF Εκτύπωση
Αριθμ. αποφ.: 457/2016
ΑΔΑ: 6ΡΨ2ΩΛΣ-ΔΓ5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 23/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26-9-2016

Σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ.: 16910/21-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Έγκριση έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2015.
Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Μανιούδης Ματθαίος, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Μαρής Δράκος, Λυδάκης Δημήτριος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Ντουλάκης Ιωάννης, Αποστολάκη Ευαγγελία, Παρασύρης Ευάγγελος, Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


Κύρκος Αθανάσιος, Σαμόλης Εμμανουήλ, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Παγωμένος Χαράλαμπος, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Μανιαδής Αντώνιος, Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ.

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα δέκα εννέα (19) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Παντερής Γεώργιος και Μαρία Κρητσωτάκη για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου Κοτσυφός Ιωάννης και η πρόεδρος Τ.Κ Κεραμουτσίου Θραψανιωτάκη Καλλιόπη.

ΘΕΜΑ : Έγκριση προέλεγχου και έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2015.

Ο Αντιδήμαρχος Κύρκος Αθανάσιος έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3463/2006 και με την 241/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε ο προέλεγχος της διαχείρισης του Δήμου Οικονομικού έτους 2015, κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2015 προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση.


Για τον τρόπο υποβολής στοιχείων του απολογισμού και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον έλεγχο των λογαριασμών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3345/2005.
Με την με αριθμό 339/20-5-2016 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Σ.Ο.Λ.)» η εργασία «έλεγχος του ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2015, από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή» .


Η εταιρεία διαβίβασε την έκθεση τακτικού ελέγχου του Δήμου Μαλεβιζίου χρήσεως 2015.
Ο Δημοτικό Συμβούλιο καλείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της οικονομικής επιτροπής να εγκρίνει τον απολογισμό - ισολογισμό και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο απολογισμός - ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07.
Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον απολογισμό, ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2015 του ∆ήµου Μαλεβιζίου περιόδου (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015), την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα ισολογισμού και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου του οικονομικού έτους 2015 .
(Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Ελεγκτή νομιμότητας και να δημοσιευθεί όπως προβλέπεται)

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμό 241/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου με την οποία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, του απολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 του Δήμου Μαλεβιζίου και την έκθεση των ακόλουθων σχετικά με τους λογαριασμούς του απολογισμού στοιχείων :
Τα έσοδα και τα έξοδα ανήλθαν στο ακόλουθο ποσό :

Α΄ Ε Σ Ο Δ Α


Εισπραχθέντα
α) ΤΑΚΤΙΚΑ: : Ευρώ7.571.134.73 β) ΕΚΤΑΚΤΑ : Ευρώ 6.122.841,37
γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : Ευρώ 3.017.423,61
ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 16.711.399,71

 

 

Β΄ Ε Ξ Ο Δ Α

 

α) ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ : Ευρώ 13.406.548,26
β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Ευρώ 3.304.851,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : Ευρώ 16.711.399,71

Γ΄ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ


1. Τακτικά :Ευρώ 533.237,31
2. Έκτακτα ανειδίκευτα :Ευρώ 9.814,75
3. Έκτακτα ειδικευμένα :Ευρώ 2.738.928,15
4. Κρατήσεις υπέρ τρίτων :Ευρώ 22.871.24
ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 3.304.851,45

 


Έπειτα από τα παραπάνω ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει τον απολογισμό και ισολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2015.

Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γενναράκης Εμμανουήλ και είπε ότι ότι θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ γιατο συγκεκριμένο θέμα όχι γιατί αμφισβητεί την ακρίβεια των αριθμών και των ποσών που αναφέρονται, αλλά γιατί αντανακλάται η πολιτική της Δημοτικής αρχής με την οποία διαφωνεί.
Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ, και είπε ότι ο ισολογισμός θα είχε νόημα εάν αποτύπωνε πραγματικά την κατάσταση του Δήμου, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις Π.Δ. 315/99, το άρθρο 9 του Ν.2880/01, τα άρθρο 15 του Ν.3146/03, το άρθρο 26 του Ν.3202/03 και το άρθρο 6 του Ν. 3345/05 για τον Ισολογισμό και το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, το άρθρο 9 του Ν.2880/01, τα άρθρο 15 του Ν.3146/03, το άρθρο 26 του Ν.3202/03 και το άρθρο 6 του Ν. 3345/05 για τον Απολογισμό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

17 ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ – 1 ΛΕΥΚΟ


ΚΑΤΑ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος , και Χουστουλάκης Μιχαήλ για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
ΛΕΥΚΟ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γενναράκης Εμμανουήλ.

 

Εγκρίνει τον απολογισμό, ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2015 του Δήμου Μαλεβιζίου περιόδου (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015), την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, το προσάρτημα ισολογισμού και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2015 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 457/2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA