Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, δισκέτες, cd, κ.λ.π.)»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, δισκέτες, cd, κ.λ.π.)» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 09/06/2017
Αρ. Πρωτ. : 11273
ΠΡΟΣ:Οικονομικούς φορείς
Ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχουσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενουςη να καταθέσουν προσφορέςστο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Δευτέρα, 19Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Ο φάκελος προσφοράςθα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Συμπληρωμένο το Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την/τις ομάδες που προσφέρει
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τουκατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς

Ο/οι ανάδοχος/οι στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και σε ορισμένο χρόνο να προσκομίσει στο Δήμο τα σχετικά με τα σημεία 3 και 4 δικαιολογητικά ήτοι :
1. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας
2. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας
3. Ασφαλιστική ενημερότητα του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Hεπιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια αναλωσίμων αναλύονται στην Τεχνική Έκθεσηποσού 9.304,96€που συντάχθηκε από το Τμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας.


Ο Aντιδήμαρχος

Κύρκος Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Zip (289 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA