Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017»
Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017» PDF Εκτύπωση
31/07/2017
Αρ.πρωτ.:14901
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότιθα προβείστη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της εργασίας «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017», το οποίο θα διεξαχθεί από 10.08.2017 - 01.09.2017, στο θεατράκι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 18/07/2017 Τεχνική Έκθεση από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.612,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αναφερόμενη εργασίανα καταθέσουνσχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 278/2017απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την από 18/07/2017Τεχνική Έκθεσητου Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 07/08/2017και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίουστη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ«Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017
» το οποίο θα διεξαχθεί από 10.08.2017 έως 01.09.2017 στο θεατράκι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου.
Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν από το Γραφείο προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Υποχρέωση προσκόμισης έχουν:
 Φυσικά πρόσωπα
 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ομόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ), οι διαχειριστές τους
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θαείναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και θα αφορά το σύνολοτων εργασιών. Η υπηρεσία θα γίνει συνολικά και κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (587 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA