Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων (4) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων (4) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 18752
ΑΔΑ: Ω1Φ9ΩΛΣ-0ΗΤ
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 4478 τ. Β΄/09.10.2018) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19
2. Τη με αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259 /891 (ΦΕΚ τ. Β΄1774/17.06.2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 τ. Α΄/14-03-2012).
4.
Το με αρ.ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 504465/ 20575/ 1733/531/11.10.2018 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα: «Πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019», με το οποίο ο Δήμος Μαλεβιζίου πιστοποιείται ως φορέας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-2019.
5. Τις με αρ.92/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΨΡΩΛΣ-ΓΑΨ) και 358/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΟΛΩΛΣ-ΡΡΒ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου σχετικά με τη λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης 4 (τεσσάρων) πτυχιούχων φυσικής αγωγής (ΠΦΑ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2018 - 2019.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 31/07/2019 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 4
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2019
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ή ΓΙΟΓΚΑ ή ZUMBA ή PILATES με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπο αίτησης
2. φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
3. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία (αναλυτικά σε ώρες/μήνα), όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
9. Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα της ΓΓΑ ή επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στυν τι:
• τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή
• ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα σύµφωνα µε το ωράριο που θα του υποδειχθεί
• ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Κριτήρια επιλογής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την με αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259 /891 (ΦΕΚ τ. Β΄1774/17.06.2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Τυπικά προσόντα:
Βασικό πτυχίο: βαθµός πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 µονάδες - διδακτορικό: 1 µονάδα. Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δυο κατηγορίες µεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγησή τους.
Εµπειρία: Το ανώτατο όριο εµπειρίας θα είναι πενήντα (50) µήνες. Για κάθε µήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες. Για την εύρυθµη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: αρ. µηνών (έως 20 µήνες) χ 0,05 µονάδες.
Ο πολύτεκνος υποψήφιος : 2 µονάδες.
Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 0,5 µονάδες
Ανήλικα τέκνα: 0,3 µονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,3 µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο. Επισηµαίνεται ότι γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα ληφθούν υπόψη: ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα και η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο.

Οικονομικοί όροι απασχόλησης
Στα ΠΑγΟ προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α. με δικαίωμα να εργασθούν ως την συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα.
Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα ΠΑγΟ υπογράφουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.

Γενικές ∆ιατάξεις

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.
Οι προσληφθέντες πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισµούς καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, όσον αφορά στην κάλυψη των ωρών , το είδος των προγραµµάτων που θα τους ανατεθούν .Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν το πρόγραµµα που θα τους ανατεθεί ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει δικαίωµα κλήσης του επόµενου υποψήφιου από τον πίνακα µοριοδότησης .

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων - Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που θα συσταθεί µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (10) ηµερών (υπολογισµένων ηµερολογιακά) στα γραφεία του Δήμου, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης των αποτελεσµάτων.

Προθεσµία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Η προκήρυξη και η αίτηση - έντυπο είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαλεβιζίου (www.gazi.gov.gr). Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση, από 19/11/2018 έως 28/11/2018:
Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη Τ.Κ. 71414 Γάζι Ν. Ηρακλείου απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου υπόψη: Κασσαπάκη Σπυρ. ή Περπέρογλου Αικ. (τηλ. επικοινωνίας: 2813400687, 2813400623).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και περίληψη της παρούσας σε (2) τοπικές εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νομού Ηρακλείου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ & Μ.Ε.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (549 KB)
Έντυπο Αίτησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA