Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά: «Εκμίσθωση τμήματος της πλατείας Κατσαμάνη για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά: «Εκμίσθωση τμήματος της πλατείας Κατσαμάνη για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο» PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. : 19281
Ο Δήμος Mαλεβιζίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει τμήμα της κεντρικής πλατείας Γαζίου, κατά το μέγιστο 800 τ.μ. ενιαία, για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ψυχαγωγίας στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018-2019 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 05.12.2018 έως 06.01.2019.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση αίτησης ενδιαφέροντος με συνημμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που επιθυμεί να μισθώσει, με αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν στο χώρο της πλατείας, υποβάλλοντας σχεδιάγραμμα για τον χώρο και τον τρόπο τοποθέτησης τους και φωτογραφίες τόσο των παιγνιδιών/εγκαταστάσεων, όσο και από προηγούμενες δραστηριότητες, ούτως ώστε να δύναται η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την με αρ. 388/2018 απόφαση ΔΣ και κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο, να κρίνουν την εγκατάσταση και από αισθητικής απόψεως. Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι φουσκωτές τσουλήθρες και παιχνίδια ηλεκτρονικά ή άλλα με χρηματικά έπαθλα.
Απαραίτητα θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά, με ειδική αναφορά, η εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για την υποστήριξη ηχητικής υπόκρουσης κατά την περίοδο της μίσθωσης και για τις ώρες, πέραν αυτών της κοινής ησυχίας, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ηχητική κάλυψη και τον φωτισμό των εορταστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συμπεριλαμβανόμενης και εξέδρας) που θα πραγματοποιηθούν κατά την ίδια περίοδο στην πλατεία, από τον Δήμο Μαλεβιζίου και άλλους φορείς του.
Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάψει στον φάκελο της προσφοράς του, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% επί του ποσού της προσφοράς του.
Ο ανάδοχος θα προβεί με δικές του δαπάνες και ενέργειες στις κάτωθι εκδηλώσεις κατ' ελάχιστο: εορταστικός διάκοσμος για την πλατεία Γαζίου, τοποθέτηση ηχείων και φωτισμού μετά των εγκαταστάσεών τους στην κεντρική πλατεία Γαζίου για αναπαραγωγή εορταστικών ακουσμάτων, δωρεάν εισιτήρια στο Δήμο (τουλάχιστον 5.000), συνδρομή και παροχή ηχητικού εξοπλισμού και στήσιμο εξέδρας στο άναμμα του δέντρου και σε άλλες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία του Δήμου σε συνεργασία με τους συλλόγους, αγορά και διανομή μικρών δώρων που θα μοιραστούν στα παιδιά στο άναμμα του δέντρου (η αγορά θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με την επιτροπή που ορίστηκε με την με αρ. 388/2018 απόφαση ΔΣ).
Η αίτηση θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 388/2018)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ».

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών παιγνιδιών που θα τοποθετηθούν, συνυπολογίζοντας και την προσφερόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται στην κατάθεση συνημμένα:
α) πιστοποιητικού Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,
β) ασφάλεια αστικής ευθύνης των υπό εγκατάσταση παιχνιδιών και των προσφερόμενων εκδηλώσεων και
γ) γνωστοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση των αναφερόμενων εκδηλώσεων.
Μετά την εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίας των μονάδων ψυχαγωγίας ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Δήμο.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίζεται δημοτική ενημερότητα και θα καταβάλλεται το μίσθωμα από τον ανάδοχο.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαλεβιζίου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης
και Αντιδήμαρχος


Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (88,4 KB)
Πρόσκληση


Ορθή επανάληψη-Νέα Πρόσκληση
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA