Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Γάζι,16/10/2015
Αρ. Πρωτ. : 4164
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας, με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα χωρίς Φ.Π.Α.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσιών είναι 850,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 61.98.99 του προϋπολογισμού του έτους 2015 και με πρόβλεψη για την κάλυψή του υπολοίπου ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2016. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων και του υπ' αριθ. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 14/2015 μελέτης της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν, υπογράψουν και σφραγίσουν το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», υπ' αριθ. 14/2015 μελέτη και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (εσωτ. 5, κ. Φασουλάκης Μιχάλης).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Σαββάκης Φίλιππος

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο ZIP (1.5 KB)
Τεύχη Προκήρυξης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA