Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ" PDF Εκτύπωση E-mail
Αρ. Πρωτ. : 806 /12-04-2016
Α.Δ.Α. : 7ΒΡΖΟΡΧΖ-ΠΑΓ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως προδιαγράφεται στην υπ' αριθμόν 4/2016 μελέτη της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της ανωτέρω προμήθειας ανά ομάδα είναι :
  1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5) 33.822,84 €
  2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3) 39.395,97 €
  3. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9)12.683,65 €
  4. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV38411000-9) 49.885,75 €
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. : 135.788,21 €

Και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικούn Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών : 04/ 05 /2016 και ώρα: 11:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 10/ 05/2016 και ώρα:11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα και ειδικότερα :
  1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5) 676,46 €
  2. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3) 787,92 €
  3. ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9) 253,67 €
  4. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (CPV 38411000-9) 997,72 €
με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής για 12 μήνες.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.malevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης:
Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ


Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (4.7 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA