Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Α.Δ.Α. : ΩΡ6ΧΟΡΧΖ-ΧΔ2
Αρ. Πρωτ. : 1400 / 31-5-2016
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, με συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της υπ' αριθ. 11/2016 μελέτης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το σύνολο των Ενδεικτικών προϋπολογισμών μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών είναι 163.250,00 €.
Και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών : 23/ 06 /2016 και ώρα: 11:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 30/ 06/2016 και ώρα:11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 185/23.03.1993).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών είναι 3.265,00 χωρίς Φ.Π.Α., με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής για 12 μήνες.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.malevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης:
Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ


Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (7.1 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA