Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. PDF Εκτύπωση E-mail
Αρ. Πρωτ. : 2816 / 16-09-16
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 17.848,60 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον κωδικό 64-00-00 του προϋπολογισμού του έτους 2016, με δέσμευση ποσού και από τον προϋπολογισμό έτους 2017.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή την Επαγγελματική τους Οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 2814/15-09-2016 τεχνικής έκθεσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορά που δεν πληροί τ' ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ με το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Ντουλάκης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (821 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA