Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ" PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 3012 / 30-09-16
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 1.926,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον κωδικό 12.05. του προϋπολογισμού του έτους 2016.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή την Επαγγελματική τους Οργάνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 3010/29-09-2016 τεχνικής έκθεσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Ντουλάκης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.4 MB)
Τεύχη προμήθριας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA