Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών- περιφερειακών συστημάτων και αναλώσιμων υλικών της ΔΕΥΑΜ
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών- περιφερειακών συστημάτων και αναλώσιμων υλικών της ΔΕΥΑΜ PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 3969/ 19-12-16

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 9.474,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τους κωδικούς 14-03-000 και 64-07-01 του προϋπολογισμού του έτους 2016 και με δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2017.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση την υπ' αριθ. 30/2016 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η μελέτη και το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (http://www.malevizi.gov.gr/)
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλέφωνο 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1,548 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA