Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 19/3/2013
Aρ.πρωτ.:6251
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:
1-Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
β)του ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α)
2- την αριθ. 98/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3- την αριθ. 67/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
Προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800.00 € (με το Φ.Π.Α. 13%) , με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό σύμφωνα με το Π.Δ. 28/800 και το Ν. 3852/2010.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει λόγω του κατεπείγοντος στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου στις 03/04/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. (λήξη προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στο διαγωνισμό είναι:
Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας για τη διαπίστωση της αυτοπρόσωπης κατάθεσης προσφοράς.
Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι ποσού -1.200,00
Πιστοποιητικό του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή οικείου φορέα που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό.
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Η Προσφορά θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο, θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεβιζίου- Επιτροπή Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ», θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική Γλώσσα και σε τιμές Ευρώ (€) και θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του μειοδότη.
Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα έξοδα του διαγωνισμού (δημοσιεύσεις κ. λ. π) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.
1. Την διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κασαπάκης Σπυρίδων Τηλ 2813 - 400687 )  και περίληψη της θα δημοσιευτεί στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σχετικά αρχεία :
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA