Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΖΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ) "
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΖΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ) " PDF Εκτύπωση
Γάζι, 09/08/2013
1. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μαμουλάκης Κωνσταντίνος προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Προμηθειών για το Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου)» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 126.000€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
2. Το έργο χρημοτοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑ:E0558 του ΥΠΕΣ.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι) την 04/09/2013 και από ώρα : 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα τεύχη Διακήρυξης
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Μαλεβιζίου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τηλ. : 2813400621-622, τμήμα ΤΠΕ& Διαφάνειας. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση : www.malevizi.gr

Ο Δήμαρχος


Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

Σχετικά Αρχεία

Λήψη Αρχείων
Τεύχη Διακήρυξης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA