Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013
Σχετικά με την Προμήθεια «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού ΔΕ Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου» γίνεται ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ λόγω ότι δεν αναγραφόταν ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Αρ. πρωτ.30779/05-11-2013

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για προμήθεια για την ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (σύμφωνα με την υπ αρ. μελ.: 26/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία)
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 (μαζί με το ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης κ.α 30.7135.0004 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. Ο υπό προμήθεια αστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες ειδών:
Ομάδα 1:Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενημέρωσης επιβατών στις στάσεις, με προϋπολογισμό 110.700,00€
Ομάδα 2: Μεταλλικά στέγαστρα στάσεων, με προϋπολογισμό 16.605,00€
Ομάδα 3: Παγκάκια, με προϋπολογισμό 17.564,40€
Ομάδα 4: Απορριμματοδέκτες, με προϋπολογισμό 5.130,57€
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχείου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη Γάζι - Τ.Κ. 71414, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς οι προσφορές κατατίθενται την προηγούμενη της καταληκτικής ανωτέρω ημερομηνίας εργάσιμη ημέρα στην ίδια διεύθυνση και κατά τις εργάσιμες ώρες με αποστολή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, με ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες (αλλά πάντα για όλα τα είδη κάθε ομάδας) του προς προμήθεια αστικού εξοπλισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού των ομάδων που προσφέρει περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για την ομάδα 1:Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 5.535,00€
Για την ομάδα 2: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 830,25€
Για την ομάδα 3: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 878,22€
Για την ομάδα 4: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 256,52€
Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μια ομάδα ειδών, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από το άθροισμα των αντίστοιχων επιμέρους ποσών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, από της έδρα της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Μαλεβιζίου, Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη Γάζι - Τ.Κ. 71414 καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες: Τηλ. 2813400652 Δασκαλάκη Καλλιόπη και Τηλ. 2813400654 Γρηγοράκη Μαρία
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip(629 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA