Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΦΡΟΥΤΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ, ΑΡΤΟΥ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΨΥΤΚΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΦΡΟΥΤΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ, ΑΡΤΟΥ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΨΥΤΚΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Γάζι 11-12-2013
Αριθμός πρωτ. 33930
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προμήθεια τροφίμων, λαχανικών- φρούτων, κρεάτων, ψαρίων, άρτου- αρτοσκευασμάτων και αναψυκτικών-χυμών για το νομικό πρόσωπο Δ.Ο.Κ.ΑΠ.Α.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου » για τη διάρκεια ενός έτους.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 69.755,27 € μαζί με το ΦΠΑ 13% και 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.Α.Μ) του Δήμου Μαλεβιζίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή, και από ώρα 10.00 (έναρξη) μέχρι 11.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Γάζι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. Η προμήθεια χωρίζεται σε πέντε ομάδες :
Ομάδα Α : Τρόφιμα.
Ομάδα Β : Λαχανικά- Φρούτα
Ομάδα Γ : Είδη Κρεοπωλείου
Ομάδα Δ : Είδη Αρτοποιείου
Ομάδα Ε : Αναψυκτικά-Χυμοί
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επιμέρους παραγγελίες της υπηρεσίας. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ομάδων ή μέρος αυτών . Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό :
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1 ήτοι :
• Φυσικά και νομικά πρόσωπα
• Συνεταιρισμοί
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (χωρίς φπα) και είναι 3.077,42 € για το σύνολο των ομάδων (Α,Β,Γ,Δ,Ε) ή 1.426,58€ για την ομάδα Α (τρόφιμα), 446,80€ για την ομάδα Β (Λαχανικά-φρούτα), 464,25€ για την ομάδα Γ (Είδη κρέοπωλείου), 391,00€ για την ομάδα Δ (Είδη αρτοποιείου), και 348,79€ για την ομάδα Ε (Αναψυκτικά-Χυμοί) και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Παντερής Γεώργιος τηλ. 2813 400697.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (332 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Αρχική Ανάρτηση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA