Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κυλικείου του Λυκείου Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου
Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κυλικείου του Λυκείου Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ: ΩΧ5ΠΟΛ5Γ-ΦΑΨ
Αρ. Πρωτ. :173/05-08-2014
Ανακοινώνουμε ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του νέου κτιρίου του Γενικού Λυκείου Γαζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 Β/30-05-2008), των Υπ. Εσωτερικών- Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 απόφαση του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και την με αρ. 24/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
Διάρκεια μίσθωσης: Έξι (6) χρόνια. Δικαίωμα συμμετοχής:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
β) Συνταξιούχοι
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρ. 4 (παρ. 1,2,3,4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/09-02-2007)
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300 €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Ο τελικός ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.
- Ο μισθωτής θα υφίσταται ελέγχους από την Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, και το Δ/ντή του σχολείου.
- Το ποσό του μισθώματος υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού ) το οποίο επιβαρύνεται εξ ημισείας ο μισθωτής και ο εκμισθωτής.
- Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη είσπραξης της Σχολικής Επιτροπής . Η καθυστέρηση δόσης δημιουργεί δικαίωμα του εκμισθωτή να καταγγείλει την σύμβαση και να εισπράξει τα οφειλόμενα κατά το νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και επιδίωξης αποζημίωσης.
- Ο μισθωτής παραλαμβάνει το κυλικείο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται στο διάστημα που θα το χρησιμοποιεί να το επιμελείται και να το παραδώσει στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε ,αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.
-Η έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή
-Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί η δε παράβαση ενός και μόνον όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων- προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 07 / 08 / 2014 έως 05 / 09 / 2014, και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στην πλατεία Κατσαμάνη, έναντι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 09:00-13:00.
Ο διαγωνισμός και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών
Πληροφορίες: Στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου τηλ.: 2813- 400631, 2813-400671, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στην πλατεία Κατσαμάνη, έναντι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΥΡΗ- ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (102 ΚΒ)
Διακήρυξη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA