Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 26/08 /2014
Αρ. πρωτ.:22809
Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη
1- Τις διατάξεις: α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
β) των άρθρων 1-5-7 του ΠΔ 270/1981
γ) του άρθρου 184 του Ν. 1065/1980
2- Την υπ' αριθμό 275/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2- Την υπ' αριθμό 251/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
1.- Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/1981 Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με την 275/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους Αριστομένη Σαλούστρο (Αντιδήμαρχος) και Κύρκο Αθανάσιο (Αντιδήμαρχος) και από την Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Δασκαλάκη Καλλιόπη θα κρίνει, μετά από επιτόπια έρευνα, την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία συγκροτείται από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
2.- Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Μαλεβιζίου, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή ελέγχου.
3.- Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού, με άμεση και εύκολη πρόσβαση από τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας να είναι εκτάσεως άνω των 5.000 m2
4.- Το ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος σύμφωνα με την 275/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € ετησίως.
5.- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
6.- Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε περίπτωση που δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση.
7.- Το μίσθωμα θα είναι σταθερό για το πρώτο έτος και θα υπόκεινται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα. Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου.
8.- Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την έκδοση, στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
9.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά που θα καταθέσει. Πρέπει ακόμα να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
10.- Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
11.- Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
12.- Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και σε κάθε πρόσφορο μέσω (καφενεία, καταστήματα, κλπ) του οικισμού Γαζίου καθώς και άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 15/09/2014 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείου Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Σαμόλης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (257 KB)
Διακήρυξη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA