Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ PDF Εκτύπωση
Γάζι: 9-9-2014
Αρ. Πρωτ.:23935
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου τύπου και επικοινωνίας.
Ο ειδικός συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου τύπου και επικοινωνίας, στην εξεύρεση τρόπων προβολής των πλεονεκτημάτων του Δήμου με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών μέσω ειδικών προγραμμάτων, στη δημιουργία μακετών και ιστοσελίδων, στη διενέργεια ερευνών αγοράς, σε θέματα προβολής των πολιτιστικών κι άλλων εκδηλώσεων του Δήμου και των οργανισμών του, στην υποστήριξη συνεδρίων και ημερίδων, στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή ενεργειών που θα ενημερώνουν τους δημότες για καινοτόμες υπηρεσίες του δήμου που τους αφορούν, στην εύρεση χορηγιών για δράσεις του δήμου, καθώς και στη μελέτη και εφαρμογή δημοτικού επικοινωνιακού σχεδιασμού.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17):
Β) Απολυτήριο Λυκείου
Γ) Εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εντός πέντε (5) ημερών από της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη θέση:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Απόδειξη εμπειρίας (όπως αναφέρεται ανωτέρω)

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο και μετά από ειδική συνέντευξη. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην έδρα του νομού, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος


Μαμουλάκης Κων/νος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (174 KB)
Προκήρυξη θέσης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA