Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου (κεντρικό κτίριο)
Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου (κεντρικό κτίριο) PDF Εκτύπωση
Αρ. πρωτ. 334/13-10-2014
Ανακοινώνουμε ότι η Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου (κεντρικό κτίριο), σύμφωνα με την αριθμ.: 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α./ΦΕΚ 1003 τ. Β, των Υπ. Εσωτερικών και Εθν. Παιδείας, και την με αρ. 42/2014 απόφαση του Δ.Σ..
Διάρκεια μίσθωσης:Έξι (6) χρόνια και 8 μήνες (παρ 29 της Κ.Υ.Α.64321/Δ4/16.05.2008/ΦΕΚ 1003 τ. Β΄
Δικαίωμα συμμετοχής:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
β) Συνταξιούχοι
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρ. 4 (παρ. 1,2,3,4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/09-02-2007)
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300 €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Ο τελικός ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, θα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.
  • Το ποσό του μισθώματος υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού ) το οποίο επιβαρύνεται εξ ημισείας ο μισθωτής και ο εκμισθωτής.
  • Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη είσπραξης της Σχολικής Επιτροπής . Η καθυστέρηση δόσης δημιουργεί δικαίωμα του εκμισθωτή να καταγγείλει την σύμβαση και να εισπράξει τα οφειλόμενα κατά το νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και επιδίωξης αποζημίωσης.
  • Ο μισθωτής παραλαμβάνει το κυλικείο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται στο διάστημα που θα το χρησιμοποιεί να το επιμελείται και να το παραδώσει στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε ,αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.
  • Ο μισθωτής θα υφίσταται ελέγχους από την Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, και το Δ/ντή του σχολείου.
  • Η έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή
  • Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί η δε παράβαση ενός και μόνον όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων- προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 15/10/2014 έως 17/11/2014, και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται, στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, στην οδό Ελευθερίας 49, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 10:00-13:00.
Ο διαγωνισμός και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, την Δευτέρα 17/11/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.
Πληροφορίες:
α) στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, τηλ: 2810-821217
β) στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου, στην πλατεία Κατσαμάνη στο Γάζι, τηλ.:2813- 400631, 2813-400671, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, από το γραφείο του Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, από το Γραφείο Παιδείας, του Δήμου Μαλεβιζίου στο Δημαρχείο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΝΝΑ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (98 ΚΒ)
Προκήρυξη κυλικείου

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA