Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ" PDF Εκτύπωση
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27589/20-10-2014
ΑΔΑ: 7ΖΚΕΩΛΣ-Β4Δ
ΑΔΑΜ:14PROC002349609
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύττει ότι την 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 184585 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 69.313,25€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 25.504,77€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, ανέρχεται στο ποσό των 94.818,02 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 119.999,99 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι. Πληροφορίες Βεληβασάκης Ζαχάρης τηλ.: 2813 400650, μέχρι τις 6/11/2014.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην για κατηγορία οικοδομικά στην Α1 τάξη και άνω (εντός και εκτός νομού) και για κατηγορία Η/Μ στην Α1 τάξη και άνω (εντός και εκτός νομού)
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαλεβιζίου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο με βάσει το Ν.4072 του 2012 (ΦΕΚ 86 Α' άρθρο 242).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου

Ο Δήμαρχος Δήμου Μαλεβιζίου


Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (9.8 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA