Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» PDF Εκτύπωση
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:8718/22-4-2015
O Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ για την:
1. Ανάδειξη προμηθευτή - χορηγητή/τών για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του Προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίμου την ημέρα παράδοσης του , όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Νομό Ηρακλείου,
2. Ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του Προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στις τιμές προϋπολογισμού της μελέτης της Διακήρυξης,
σύμφωνα με την Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ 60/2007, και με τους όρους της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για ένα έτος με δυνατότητα 4μηνης παράτασης μόνο για τα καύσιμα του Δήμου.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά.
Χρόνος, Τρόπος παράδοσης:
Α. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Μαλεβιζιου και των Νομικών του προσώπων.
Τα προς προμήθεια είδη είναι:
α) βενζίνη αμόλυβδη 19.052,10 λίτρα,
β) πετρέλαιο κίνησης 185.701,11 λίτρα και
γ) πετρέλαιο θέρμανσης 76.121,75 λίτρα.
Σύνολο: 280.874,96 λίτρα.
Δαπάνη καυσίμων: 274.065,41€,
ΦΠΑ 23%: 63.035,05 €,
Σύνολο: 337.100,46 €.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για 12 μήνες με δυνατότητα 4μηνης παράτασης (μόνο για τα καύσιμα του Δήμου).
Β. Επειδή ο Δήμος και η ΔΕΥΑΜ δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη των λιπαντικών του, τα είδη θα παραδίνονται σε διάφορες ποσότητες και κωδικούς ειδών, με σκοπό την φύλαξη στις αποθήκες τους.
Τα προς προμήθεια είδη είναι:
Κατηγορία Ειδών: Λιπαντικά-αντιψυκτικά-adblue:
Σύνολο ποσοτήτων: 2.382,00 λίτρα
Δαπάνη Λιπαντικών: 10.487,43€,
ΦΠΑ 23%: 2.412,11€,
Σύνολο: 12.899,54€.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφή για 12 μήνες.
Σύνολο δαπάνης καυσίμων-λιπαντικών: 284.552,85€,
ΦΠΑ 23%: 65.447,15€,
Σύνολο: 350.000,00€.
Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και 2016.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων-λιπαντικών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 09:30.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η 08-06-2015 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 22-04-2015.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν ανά ομάδα (Δήμου ή Νομικού Προσώπου), όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.
Παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφορά σε μία ομάδα (στο σύνολο αυτής) (Λιπαντικά ή Καύσιμα) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ήτοι 2.845,53 ευρώ και αφορά προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα των καύσιμων και λιπαντικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α (για το σύνολο των ομάδων). Εφόσον ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για συγκεκριμένη ομάδα θα προσκομίσει εγγυητική συμμετοχής σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προ Φ.Π.Α αυτής της ομάδας. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για περισσότερες ομάδες, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή, αρκεί να καλύπτει το ποσοστό (ένα τοις εκατό-1%) που αναλογεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό προ Φ.Π.Α. του συνολικού αριθμού των ομάδων που προσφέρει, σύμφωνα με τη διακήρυξη, και η κατακύρωση περιορίζεται στο ποσό του προϋπολογισμού που καλύπτεται από την εγγύηση.

Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό 1% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.malevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης:
Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Δ/νση: Πλατεια Μιχαλη Κατσαμάνη 71414 Γάζι Κρήτης.

Τηλ. 2813 400654, 697, φαξ: 2810 822123 αρμόδιοι υπάλληλοι Γρηγοράκη Μαρία, Αναγνωστάκη Καλλιόπη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.1 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA