Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & INTERNET CAFÉ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & INTERNET CAFÉ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 30/04/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9290/29-04-2015
ΑΔΑ: ΩΦΡΒΩΛΣ-Τ29
ΑΔΑΜ:15PROC002741742
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & INTERNET CAFE » με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 101/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη πλήρη λειτουργία του Πολύκεντρου Νεολαίας & internet cafe το οποίο βρίσκεται στη θέση Πολύδροσο Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου , ήτοι :

ΠAKETO A : ΕΠΙΠΛΑ ΚΤΙΡΙΟΥ με προϋπ 19.065,00
ΠΑΚΕΤΟ Β : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ με προϋπ 6.061,40
ΠΑΚΕΤΟ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Κ.Λ.Π. με προϋπ 16.998,60

Αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 42.125,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2015 την ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού των ομάδων που προσφέρει περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για το ΠΑΚΕΤΟ Α : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 953,25€
Για το ΠΑΚΕΤΟ Β : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 303,07€
Για το ΠΑΚΕΤΟ Γ : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 849,93€

Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μια ομάδα ειδών, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από το άθροισμα των αντίστοιχων επιμέρους ποσών.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280076 και η διάθεση πίστωσης εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. 53212/19559/29-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 2813-400650 (Κα Δασκαλάκη Καλλιόπη). Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου , Τεχνική Υπηρεσία , Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.093 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA